ดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2022
ปรับปรุง 23/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 77916
Page Views 153589
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

   เทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลลำพาน  เพื่อรักษาความปลอดภัย  และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ภายใต้  Domain  Name  “www.lamphan.go.th”  ของเทศบาลตำบลลำพาน ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

   เทศบาลตำบลลำพาน จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำพาน เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำพาน เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภทการลงทะเบียนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ Domain Name “lamphan.go.th” ของเทศบาลตำบลลำพาน

2. การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ

    เทศบาลตำบลลำพาน มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลำพาน ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) วันที่ และเวลา เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลตำบลลำพานจะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป โดยการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 26 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการ  ต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

    เทศบาลตำบลลำพาน  จะเก็บรวบรวม  รักษา  และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ  และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของเทศบาลตำบลลำพาน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

    เทศบาลตำบลลำพาน  จะมิให้มีการเปิดเผย  หรือแสดง  หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด  ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

    เทศบาลตำบลลำพาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

   เทศบาลตำบลลำพาน  มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ

   เทศบาลตำบลลำพาน ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำพาน ที่เกี่ยวข้อง

   เทศบาลตำบลลำพาน  กำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource)  ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ

6.ข้อแนะนำในการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลลำพาน  ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าสู่ระบบ เทศบาลตำบลลำพาน  จะทราบหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) ของท่าน แต่จะไม่ทราบรหัสผ่าน (Password) ของท่าน โดยท่านมีหน้าที่รักษาหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้

7. การใช้คุกกี้ (Cookies)

  คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลลำพาน ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็ปเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็ปไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

8. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   เทศบาลตำบลลำพาน อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลตำบลลำพาน ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็ปไซต์ Domain Name “www.lamphan.go.th” ของเทศบาลตำบลลำพาน

9. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเทศบาลตำบลลำพาน

  เทศบาลตำบลลำพาน  กำหนดให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำพาน ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลลำพาน

 


   ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เทศบาลตำบลลำพาน ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลลำพานต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลลำพาน ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

หน่วยงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลลำพาน
เว็บไซต์ : https://www.lamphan.go.th
ที่อยู่ : 40 หมู่ที่  5 ตำบลลำพาน  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  46000
โทรศัพท์ : 0 4384 0328
โทรสาร : 0 4384 0327
e-mail : saraban_05460112@dla.go.th


โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,10:58   อ่าน 20 ครั้ง